Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

"Κατεδαφίζονται" και τα λιγοστά περιβαλλοντικά κεκτημέναΣταυρογιάννη Λ.
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/09/2011
  Την τρίτη χειρότερη θέση κατέχει σταθερά η χώρα μας μεταξύ των 27 κρατών - μελών με 26 υποθέσεις ανοιχτές για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, εκ των οποίων οι 7 είναι καταδικαστικές αποφάσεις. Παρά ταύτα, βρίσκεται σε εξέλιξη, πρωτοσταντούντος του υπουργού ΠΕΚΑ, πρωτόγνωρη απορρύθμιση που κατεδαφίζει τα λιγοστά περιβαλλοντικά κεκτημένα (εκπτώσεις στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, νομιμοποίηση επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας, επιβράβευση και διατήρηση αυθαίρετων κατασκευών και παράνομων χρήσεων οπουδήποτε, ακόμη και εντός δασικών οικοσυστημάτων και προστατευόμενων περιοχών) και οδηγεί και σε περιβαλλοντική χρεωκοπία...
  Ήδη εκκρεμεί η συμμόρφωση με 7 καταδίκες σε βασικούς τομείς διαχείρισης κάθε είδους αποβλήτων (οικιακά, επικίνδυνα, αστικά λύματα) και προστασίας της φύσης. Αν δεν εφαρμοστούν, ο κίνδυνος δεύτερης καταδίκης, μετά χρηματικού προστίμου, εφάπαξ ή και ημερήσιου, βρίσκεται προ των πυλών. Π.χ. στην περίπτωση των χωματερών που λειτουργούν ακόμη, το ύψος του προστίμου θα ισοδυναμεί με δημοσιονομική βόμβα, καθώς λογαριάζεται από την πρώτη καταδίκη έως την πλήρη συμμόρφωση.
  Στον κατάλογο των 26 υποθέσεων δεν περιλαμβάνονται οι εκκρεμότητες που αφορούν εναρμόνιση με Οδηγίες των οποίων η προθεσμία ενσωμάτωσης έχει εκπνεύσει προ πολλού. Ανάμεσά τους η μη ενσωμάτωση της Οδηγίας - πλαίσιο 2008/98 για το σύνολο των αποβλήτων (έχει αποσταλεί αιτιολογημένη γνώμη, της Οδηγίας 2009/29 για τη βελτίωση, επέκταση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, όπως και της ομοειδούς που συνδέεται με την ένταξη των αεροπορικών δραστηριοτήτων στο ίδιο σύστημα εντός Ε.Ε (αιτιολογημένη γνώμη).
  Η εικόνα των 26 εκκρεμοτήτων, αποκλειστικά και μόνον στο κεφάλαιο εφαρμογής των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος, μέχρι τέλος Ιουνίου 2011, πριν ενταθεί το τσουνάμι της απορρύθμισης, ανά στάδιο (προδικαστικό, επιστολή όχλησης - διερεύνηση παραβίασης, προειδοποιητική επιστολή - πιστοποίηση παραβίασης, αιτιολογημένη γνώμη - κλήση για συμμόρφωση πριν από την απόφαση για προσφυγή στο δικαστήριο ) και μετά την πρώτη καμπάνα έχει ως εξής:

  Προστιματικές... καταδίκες

  * Εγκατάσταση αποχετευτικού δικτύου - συστήματος επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο. Εκτέλεση της απόφασης του ΔΕΚ της 24ης Ιουνίου 2004 (υπόθεση C-119/02) λόγω έλλειψης συστήματος συλλογής και κατάλληλης επεξεργασίας των αστικών λυμάτων της περιοχής του Θριάσιου Πεδίου (κατά παράβαση της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για τα αστικά λύματα). Συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή.
  * Παράνομες χωματερές: Εκτέλεση της απόφασης του ΔΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 2005 (υπόθεση C-502/03). Λειτουργία τουλάχιστον 1.125 παράνομων ή ανεξέλεγκτων χωματερών, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία (κατά παράβαση της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ για τα στερεά απόβλητα, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 91/156/ΕΟΚ). Κλείσιμο έως το τέλος του 2008. Συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή.
  * Καθορισμός Ζωνών Ειδικής Προστασίας βάσει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών. Τα κράτη - μέλη υποχρεούνται να καθορίζουν Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα διάφορα είδη άγριων πτηνών (μέρος του δικτύου Natura 2000). Συμπληρωματική προειδοποιητική (πρώτη καταδίκη 25/10/2007).
  * Εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Έως τις 31.12.2000 24 οικισμοί δεν διέθεταν ούτε δίκτυα αποχέτευσης ούτε βιολογικούς καθαρισμούς για τα λύματά τους. Η πρώτη καταδίκη εκδόθηκε στις 25.10.2007. Συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή.
  * Ανεπαρκής προστασία ελλείψει θεσμικού πλαισίου των Ζωνών Ειδικής Προστασίας δυνάμει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και 92/4392/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους. Η πρώτη καμπάνα χτύπησε στις 11.12.08. Προειδοποιητική επιστολή.
  * Απουσία κατάλληλου σχεδιασμού διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και λειτουργία ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης για παραβίαση των Οδηγιών σχετικά με τα επικίνδυνα απόβλητα. Καταδίκη 10.9.09. Επιστολή συμμόρφωσης.
  * Εφαρμογή της Οδηγίας 2008/1, IPPC, για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης στις βιομηχανίες, η οποία απαιτεί πιο αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας.

  Ενώπιον δικαστηρίου

  * Κατάρτιση και αποστολή σχεδίων διαχείρισης εθνικών και διεθνών λεκανών απορροής ποταμών.

  Αιτιολογημένη γνώμη

  * Αυτοκινητόδρομος Πύργος - Τσακώνα, παραβίαση της Οδηγίας 92/43 για τους οικοτόπους στην περιοχή Καϊάφα.
  * Ελλιπής προστασία της λίμνης Κορώνειας.
  *Απαιτήσεις εφαρμογής οδηγιών 96/62, 1999/30, 2008/50 περί ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

  Προειδοποιητικές επιστολές

  * Χωροθέτηση αιολικών πάρκων στη Λακωνία σε περιοχή Νatura 2000, εστάλη πρόσφατα και συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή.
  * Εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 5 της Οδηγίας 91/676 για τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.
  * Λειτουργία ΧΥΤΑ στο Καλαμάκι Ζακύνθου.
  * Εξόρυξη αδρανών υλικών σε λατομείο στην Κάσο.
  * Λειτουργία ΧΥΤΑ στο Τεμπλόνι Κέρκυρας.
  * Κατασκευή Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε 65).
  * Περιορισμός των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης.
  * Μη ορθή λειτουργία βιολογικών καθαρισμών σε οικισμούς.

  Επιστολές όχλησης

  Εκτροπή ποταμού Αχελώου (έχει στοιχειώσει, χρονολογείται από τις αρχές του 2008), λειτουργία ΧΥΤΑ Κιάτου Κατερίνης, προστασία ειδών προτεραιότητας και θαλάσσιας χελώνας Cαrreta-caretta στην Κυπαρισσία, υποβάθμιση υγροτόπου Σχινιά (φετινής εσοδείας 3/2/2011).

  Κατάταξη χωρών στο σύνολο των καταγγελιών τον Ιούνιο του 2011


  1Ιταλία44
  2Ισπανία28
  3Ελλάδα26
  4-5Ιρλανδία23
  4-5Πορτογαλία23
  6-7Γαλλία19
  6-7Πολωνία19
  8Τσεχία17
  9-10Βουλγαρία16
  9-10Ουγγαρία16
  11Κύπρος14
  12Ηνωμένο Βασίλειο13
  13-14Βέλγιο12
  13-14Σουηδία12
  15Σλοβακία11
  16-17Γερμανία10
  16-17Σλοβενία10
  18Φινλανδία9
  19Αυστρία8
  20-21-22-23Δανία7
  20-21-22-23Λετονία7
  20-21-22-23Λουξεμβούργο7
  20-21-22-23Ρουμανία7
  24-25Λιθουανία6
  24-25Μάλτα6
  26Εσθονία3
  27Ολλανδία2
  "AYΓΗ"

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου