Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Πόλεις χωρίς σκουπίδια 

Τέσσερις περιβαλλοντικές οργανώσεις, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), η Greenpeace, το WWF και το ∆ίκτυο Μεσόγειος SOS επεξεργάστηκαν και καταθέτουν µια ολοκληρωµένη πρόταση µε τον τίτλο «Στρατηγικό Μοντέλο ∆ιαχείρισης των Απορριµµάτων». Η κοινή πρόταση των οργανώσεων έρχεται να απαντήσει αφενός στην απογοητευτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα µας στον τοµέα της διαχείρισης των απορριµµάτων και αφετέρου στις συµβατικές υποχρεώσεις της Ελλάδας απέναντι στη σχετική Κοινοτική νοµοθεσία. Κεντρικός άξονας του προτεινόµενου µοντέλου είναι η επαναχρησιµοποίηση – κοµποστοποίηση – ανακύκλωση των απορριµµάτων αντί άλλων επικίνδυνων τεχνολογιών και µεθόδων διαχείρισης όπως η ταφή και η καύση.
Το προτεινόµενο µοντέλο έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
• Είναι ρεαλιστικό και μπορεί να υλοποιηθεί στο σύνολό του µέσα στην ερχόµενη πενταετία.
• Είναι πολύ πιο οικονοµικό σε επενδυτικό και λειτουργικό κόστος σε σχέση µε άλλες τεχνολογικές επιλογές, που συµπεριλαµβάνουν και τη θερµική επεξεργασία (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση).
• Η υλοποίηση του προτεινόµενου πακέτου εκτιµάται ότι θα απαιτήσει επενδύσεις (δηµόσιες και ιδιωτικές) ύψους 275 εκατ. € ετησίως για την ερχόµενη πενταετία.
• Δηµιουργεί περισσότερες από 11.000 νέες θέσεις εργασίας σταθερής απασχόλησης και συµβάλλει σηµαντικά στην Πράσινη Ανάπτυξη και Οικονοµία
• Θέλει τους πολίτες ενεργούς συµµέτοχους στη λύση του προβλήµατος της διαχείρισης των απορριµµάτων.
• Μπορεί να τύχει της µεγαλύτερης δυνατής κοινωνικής αποδοχής και υποστήριξης στην υλοποίηση των όποιων υποδοµών απαιτούνται.
Η διαχείριση των απορριµµάτων στην Ελλάδα απαιτεί έναν ουσιαστικό δημόσιο διάλογο. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, WWF και ∆ίκτυο Μεσόγειος SOS καταθέτουν τις προτάσεις τους και καλούν τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα κόµµατα και όλους τους ενδιαφερόµενους κοινωνικούς φορείς να συµµετάσχουν σε αυτό το δηµόσιο διάλογο.
(Το πλήρες κείμενο της πρότασης στις ιστοσελίδες των οργανώσεων)
ΟικολογικΗ ΕταιρεΙα ΑνακΥκλωσης,
Greenpeace,
ΜεσΟγειος SOS,
WWF ΕλλΑς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου