Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Χωροταξικό υδατοκαλλιεργειών κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των επιχειρηματιών

 
  Στο παρελθόν η χωροταξία βόλευε. Στον καιρό του Μνημονίου επιβάλλεται η χωροταξία για να μη χάσουν οι επιχειρηματίες κοινοτικά κονδύλια. Καλή ώρα το Χωροταξικό για τις υδατοκαλλιέργειες, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των επιχειρηματιών του κλάδου, εγκρίθηκε στις 4 Νοεμβρίου, την ημέρα που η κυβέρνηση Παπανδρέου ζητούσε ψήφο εμπιστοσύνης, με πρωτοβουλία του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Φέρει δε τη υπογραφή επτά υπουργών (ΠΕΚΑ, Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών, Πολιτισμού) συν την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού ΠΕΚΑ Ν. Σηφουνάκη.
  Θα χάνονταν κοινοτικά κονδύλια, ομολογεί κυνικά το ΥΠΕΚΑ...
  Η έγκριση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με το περιεχόμενο του Χωροταξικού συνοδεύτηκε και από το πραξικόπημα της κατάργησης του Αρμόδιου Οργάνου, του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού και Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, το οποίο, παρά τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία, ουδέποτε γνωμοδότησε. Αν και στο προοίμιο της ΚΥΑ γίνεται μνεία σε γνώμη του ΕΣΧΑ, με ημερομηνία την ημέρα δημοσίευσης σε ΦΕΚ του Χωροταξικού... Μόλις την Παρασκευή το ΥΠΕΚΑ, σε ανακοίνωσή του υπό μορφή ερωτοαπανήσεων, διαψεύσει εαυτόν. Λέει άλλα: "Το προϊόν αυτό (το ειδικό πλαίσιο για τις υδατοκαλλιέργειες, έτυχε υψηλής επεξεργασίας και συζητήθηκε σε 2 συνεδριάσεις του ΕΣΧΣΑΑ. Στην 3η συνεδρίαση της 2.11.11 και ενώ είχε διαμορφωθεί η εισήγηση του προέδρου, που είχε συμπεριλάβει όλες τις προηγούμενες θέσεις και παρεμβάσεις των μελών, δεν κατέστη δυνατή η διεξαγωγή της, οπότε απεστάλη στα μέλη ηλεκτρονικά για κατάθεση απόψεων εντός δύο ημερών... Άρα τηρήθηκαν οι διαδικασίες, αλλά λόγω των συγκυριών των συγκεκριμένων ημερών το τελικό στάδιο συμπιέστηκε χρονικά, και αυτό ήταν εφικτό καθ' ότι διέθετε υψηλό βαθμό ωριμότητας". Και παρακάτω κυνικά ομολογεί: "Να ληφθεί υπόψη ότι είμαστε υπόλογοι στην κοινότητα και ο χρόνος που έπρεπε να έχει θεσμοθετηθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός είχε λήξει από τον Ιούνιο. Άρα η χώρα μας θα στερούνταν των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων που προβλέπονταν για τις υδατοκαλλιέργειες από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Αλιεία".
  Συμπέρασμα: Προκειμένου να μη χάσουν τις επιδοτήσεις οι επιχειρηματίες, εγκρίθηκε ένα Χωροταξικό το οποίο νομιμοποιεί τις υπάρχουσες δραστηριότητες, χωρίς ουδεμία καταγραφή και αξιολόγηση των επιπτώσεών τους, έλεγχο για το αν τηρούν τους όρους λειτουργίας, ενώ επιτρέπει αδιακρίτως τη λειτουργία νέων, με αστείες προϋποθέσεις, όπως ο έλεγχος της ποιότητας των νερών και των περιβαλλοντικών συνθηκών. Για να έχει κάτι από Χωροταξικό, καθορίζει περιοχές ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών εντός των οποίων θεσμοθετούνται εν καιρώ με Προεδρικό Διάταγμα περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) και μέχρι να γίνει αυτό οι υφιστάμενες περιοχές με συγκέντρωση μονάδων υδατοκαλλιέργειας χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης μονάδων ΠΑΣΜ.
  Οι μονάδες που ανήκουν σε ΠΑΣΜ, εντός τριών ετών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ και "εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για δημιουργία ΠΟΑΥ, οφείλουν να καταθέσουν αίτημα καθορισμού ΠΟΑΥ". Οι μονάδες που νόμιμα έχουν εγκατασταθεί σε περιοχές πάνω από "διαπιστωμένα λιβάδια ποσειδωνίας ή άλλα προστατευόμενα ενδιαιτήματα για τα οποία προκύπτει ανάγκη απόλυτης προστασίας" δεν απομακρύνονται, αλλά παραμένουν μέχρι να λήξει η άδειά τους. Και σίγουρα στο διηνεκές, αφού δεν έχει γίνει χαρτογράφηση των λιβαδιών ποσειδωνίας.
  Για τη χωροθέτηση νέων μονάδων τίθεται όριο μόνον 1.000 μέτρων από τουριστική μονάδα ή εγκατάσταση και από τα όρια οικισμού, απόσταση η οποία μειώνεται σε 500 μέτρα "εφόσον δεν υπάρχει οπτική επαφή". Σε κλειστούς κόλπους ή στενούς θαλάσσιους διαύλους η απόσταση γίνεται 1.500 μέτρα. Όσο για τις "συμπληρωματικές κατευθύνσεις" που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος, γενικόλογο ευχολόγιο.

  Στα σκουπίδια
  Η γνωμοδότηση του ΕΣΧΑ, στο οποίο συμμετέχουν επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, περιβαλλοντικών οργανώσεων κ.λπ., προφανώς δεν βόλευε τα σχέδια της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ. Σε σχέδιο γνωμοδότησης που είχε διαμορφωθεί, μεταξύ άλλων προβλεπόταν ο αυστηρός έλεγχος των υφιστάμενων μονάδων και έως ότου ολοκληρωθεί να μη δίδονται νέες άδειες ή χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης, αν π.χ. η απόσταση από τον οικισμό ήταν μικρότερη της προβλεπόμενης. Μεταξύ άλλων προτείνονταν να περιληφθούν στην ΚΥΑ τα εξής:
  * Οι υφιστάμενες μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, των οποίων η θέση, η λειτουργία και η ισχύουσα άδεια δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις της παρούσας ΚΥΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της εθνικής οικονομίας, συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά μέχρι την έκδοση των απαιτούμενων Προεδρικών Διαταγμάτων για τις ΠΟΑΥ, με δυνατότητα μέχρι τότε παράτασης των αδειών λειτουργίας τους και αύξησης της δυναμικότητάς τους κατά 25%, εφόσον προηγηθεί μελέτη φέρουσας ικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ΚΥΑ, και έκδοση της απαραίτητης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Το ποσοστό αύξησης επαυξάνεται σε 40% σε περίπτωση υιοθέτησης βιολογικής καλλιέργειας, η οποία θα πιστοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα.
  * Στην περίπτωση μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλιέργειας των οποίων οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας δεν πληρούν τους όρους της ΚΥΑ και ειδικότερα στην περίπτωση όπου δίνεται η δυνατότητα μετεγκατάστασης, να προστεθούν τα εξής: «Οι νέες θέσεις μετεγκατάστασης δέον όπως εγκριθούν από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, κατόπιν εισήγησης των αντίστοιχων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και υπό τον όρο τήρησης των νόμιμων διαδικασιών αδειοδότησης».
  * Η προθεσμία που δίνεται σε μονάδες εντός Περιοχών Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (ΠΑΣΜ) να προβούν σε συγκρότηση ΠΟΑΥ να περιορισθεί από τα τρία στα δύο χρόνια.
  * Στο διάστημα διετίας από την έγκριση της παρούσας ΚΥΑ επιτρέπεται η ίδρυση νέων μονάδων σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους είτε εθνικού συμφέροντος είτε δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε περιοχές με σοβαρό πρόβλημα απασχόλησης, πάντοτε σύμφωνα με τους στόχους της εθνικής πολιτικής για τον κλάδο, περιλαμβανομένων των στόχων προσέλκυσης σοβαρών επενδύσεων, βιώσιμης ανάπτυξης, προώθησης νέων υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων, χρήσης καινοτομικών τεχνολογιών και ενίσχυσης βιολογικών και πειραματικών υδατοκαλλιεργειών. Ευνοϊκής αντιμετώπισης θα τύχουν τα αιτήματα ίδρυσης νέων μονάδων από επιχειρήσεις των οποίων οι μονάδες απομακρύνονται από την υφιστάμενη θέση τους λόγω των διατάξεων της παρούσας ΚΥΑ.
  * Εντός κλειστών κόλπων οι μονάδες θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας δέον όπως απέχουν 1.500 μέτρα από νομίμως υφιστάμενους οικισμούς ή οικιστικές περιοχές προβλεπόμενες από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή ΣΧΟΟΑΠ. Υφιστάμενες μονάδες που δεν ικανοποιούν τον περιορισμό αυτόν δέον όπως μετεγκατασταθούν εντός εξαμήνου από τη λήξη της αδείας τους και πάντως προ της παρέλευσης 18 μηνών από την έγκριση της παρούσας ΚΥΑ, σε νέες θέσεις που θα υποδειχθούν από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, κατόπιν εισήγησης των αντίστοιχων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και υπό τον όρο τήρησης των νόμιμων διαδικασιών αδειοδότησης".

  Παραλογισμός...
  Αν και το Χωροταξικό επιτρέπει τη λειτουργία όλων των υφιστάμενων μονάδων ιχθυοτροφείων και τη δημιουργία νέων, ο πίνακας με τον αριθμό δύο που συνοδεύει την ΚΥΑ και παραθέτει τις Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (ΠΑΣΜ) βάσει των προτεινόμενων Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, οι οποίες στηρίχθηκαν σε προγενέστερες μελέτες με χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αλιεία" και των περιφερειακών προγραμμάτων την περίοδο 2000-2006, εντοπίζει πλήθος περιοχών όπου δεν χωράνε νέες μονάδες ή δεν αντέχουν τη δραστηριότητα λόγω της ευαισθησίας του οικοσυστήματος.
  Έτσι, για τη Λωρίδα Σαγιάδας και τον Όρμο Βάλτου στη Θεσπρωτία επισημαίνεται: "Η περιοχή έχει κορεστεί και δεν κρίνεται σκόπιμη η εγκατάσταση νέων μονάδων μέχρι να διευθετηθούν χωροταξικά οι υφιστάμενες".
  Ή ίδια παρατήρηση διατυπώνεται και για τις περιοχές : Αταλάντης - Λάρυμνας, Μπούκα Σπερχειού και Αγία Τριάδα Μώλου (οστρακοκαλλιέργεια), Όρμου Βουρλιά και Νήσος Πλατειά της Αργολίδας, Νήσος Οβριός, Κόρφου και Όρμου Σελόντα στην Κορινθία, Πόρος της Περιφέρειας Αττικής.
  Για το Τρίκερι Ύδρας προτείνεται η διατήρηση της υφιστάμενης μονάδας και η απαγόρευση εγκατάστασης νέων μονάδων σύμφωνα με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.
  Για τα νησιά Εχινάδες (νότιες, κεντρικές και βόρειες) επισημαίνεται ότι λόγω της ευαισθησίας του οικοσυστήματος θα πρέπει να γίνει αναστολή αδειών νέων μονάδων μέχρι να διευθετηθούν χωροταξικά οι υφιστάμενες.
  Το ίδιο και για έξι σημεία του Αμβρακικού κόλπου, με επιπρόσθετες παρατηρήσεις ώστε να απαγορευτεί η αύξηση της δυναμικότητας μονάδων που έχουν αδειοδοτηθεί με πρόταση για μετεγκατάσταση εκτός του Αμβρακικού κόλπου

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου